Collectieve registratie NAPA bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

vrijdag, 28 juni 2024


­
NAPA sluit zich aan bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Deze biedt een laagdrempelige vorm van geschilbeslechting tussen producenten en makers. De commissie ziet onder meer toe op kwesties inzake (aanvullende) billijke vergoedingen, ontbinding van overeenkomsten bij non usus, en niet-nakomen van de Transparantieverplichting.


De werkwijze en samenstelling van de Geschillencommissie is het afgelopen jaar verbeterd, op aandringen van het Platform Creatieve Media Industrie (PCMI). Bij aanmelding van een geschil, biedt de commissie beide partijen allereerst de kans het geschil onder leiding van een bemiddelingsdeskundige op te lossen. Deze bemiddeling is voor partijen kosteloos. Als deze bemiddeling niet leidt tot een schikking, dan worden partijen gevraagd schriftelijk in te stemmen met de verdere behandeling van het geschil en een uitspraak van de Commissie.

Voor partijen die subsidie ontvangen van de Rijkscultuurfondsen wordt naleven van de Fair Practice Code standaardvoorwaarde, inclusief het voorzien in laagdrempelige geschilbeslechting. Daarom is afgesproken dat de verenigingen van producenten en exploitanten zich collectief registreren. Dit geldt ook voor NAPA. Producenten wordt verzocht partijen waarmee exploitatieovereenkomsten zijn of worden gesloten hierover te informeren.

Meer weten?
Meer uitleg vind je in de brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht?’ en op de website van de Geschillencommissie.