Culturele en creatieve sector presenteert New Creative Deal

dinsdag, 2 maart 2021

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren vandaag de ‘New Creative Deal’: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel én vernieuwing van de culturele en creatieve sector. NAPA is aangesloten bij beide koepelverenigingen en heeft input geleverd voor dit pleidooi.

Voor de volledige tekst zie: http://cultureelencreatief.nl/newcreativedeal/.

Het plan richt zich op drie grote ambities: de culturele en creatieve sector zet samen met de overheid in op een vitale sector, die wendbaar en financieel weerbaarder is dan voorheen; iedere Nederlander krijgt onbelemmerd toegang tot een breed palet aan cultuurervaringen; de culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Om deze doelen te realiseren beschrijft het plan 31 acties langs vijf hoofdlijnen:

- Een samenhangend en duurzaam beleid voor de hele culturele en creatieve sector, inclusief media, met één visie en één minister.
- Voldoende middelen voor de sector om de crisis te boven te komen én zich duurzaam uit de crisis te innoveren. Hierbij zijn investeringen in de arbeidsmarkt, lokale infrastructuur, ondernemerschap en nieuwe ontwikkelingen van groot belang.
- Vergroting van de impact van de culturele en creatieve sector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
- Stevige investeringen in kunstonderwijs, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid.
- Ruimhartig fiscaal beleid voor donaties en crowdfunding.

    Voor de audiovisuele sector zijn onder meer de volgende actiepunten van belang: 

    - Vergroot de slagkracht van de audiovisuele productiesector en introduceer een stimuleringsmaatregel waardoor streamingdiensten en -platforms een percentage van hun in Nederland gegenereerde omzet besteden aan, of afdragen voor de productie en zichtbaarheid van Nederlands (cultureel) audiovisueel aanbod. Zet het verschil tussen het hoge en lage btw-tarief (btw-convenant film) voor de helft in ten behoeve van de financiering van nieuwe audiovisuele producties en voor de andere helft voor de promotie ervan.
    - Ondersteun de ontwikkeling van een duurzaam garantiefonds voor de audiovisuele sector, zodat in geval van calamiteiten zoals die van de coronacrisis veilig voorinvesteringen kunnen worden gedaan.
    - Vergroot liquiditeit en solvabiliteit. Sta de opbouw en vrije inzet toe van realis-tische reserves. Stimuleer dat ook andere subsidiegevers deze lijn volgen. Zorg dat het eigen vermogen niet meeweegt bij de toekenning van projectsubsidies.


    De Federatie Creatieve Industrie behartigt de belangen van branche- en beroeps-organisaties in de creatieve industrie. Kunsten '92 is de landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Kunsten ‘92 is tevens coördinator van de Taskforce culturele en creatieve sector, die overlegt met het kabinet over crisisbeheersing en steunmaatregelen voor de sector. NAPA is aangesloten bij beide koepelverenigingen en eveneens bij de Taskforce culturele en creatieve sector.