Inbreng AV-productiesector t.b.v. Wetgevingsoverleg Cultuur

vrijdag, 11 november 2022


Tijdens het Wetgevingsoverleg Cultuur van 14 november 2022 spreekt de Kamercommissie OCW onder meer over de Cultuurbegroting 2023 en de Meerjarenbrief Cultuur van staatssecretaris Uslu. In een brief aan de Tweede Kamer bepleiten NAPA, NCP en DAFF (mede namens de overige beroepsverenigingen):

1. Borg structurele continuering van de Production Incentive voor high-end series met € 12,5 miljoen
2. Stuur op indexering van meerjarensubsidies én projectsubsidies t.b.v. fair practice en fair pay
3. Neem innovatieve mediaproducties mee in wet- en regelgeving
4. Veranker de financiële basis voor de filmhubs

Daarnaast benadrukken deze partijen het belang om de behandeling van het wetsvoorstel voor een investeringsverplichting nog voor het eind van dit jaar af te ronden, zodat deze stimuleringsmaatregel per 1 januari 2023 in werking kan treden.

⤓ 
Brief inbreng AV-productiesector t.b.v. Wetgevingsoverleg Cultuur, d.d. 11 nov. 2022 (pdf) Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op 14 november spreekt uw Kamer over de Cultuurbegroting 2023. Daarbij komt ook de uitwerking van de structurele investering van de € 170 miljoen uit het Coalitieakkoord voor 2023 en verder aan bod. Als onafhankelijke productiesector zijn wij verheugd over de vijf uitgangspunten die de staatssecretaris in haar Meerjarenbrief van 4 november benoemt. De uitwerking ervan mag en moet voor ons wel verder gaan.

Onder verwijzing naar onze brief en investeringsagenda van september 2021, de Hoofdlijnenbrief Cultuur van mei 2022 en de Kamerbrief van 18 juli 2022 brengen wij als eerste reactie graag een aantal punten onder uw aandacht:


1. Borg structurele continuering van de Production Incentive voor high-end series met € 12,5 miljoen

Wij zijn blij dat structurele continuering van de succesvolle Production Incentive voor high-end series is opgenomen in de Meerjarenbrief. Wel vragen wij u de jaarlijkse impuls van € 7,5 miljoen voor deze regeling bij te stellen naar € 12,5 miljoen, in lijn met het budget dat in 2022 beschikbaar is gesteld. Dit is nodig om een goede hefboom te bieden en omwille van de continuïteit in de samenwerking van de onafhankelijke productiesector met mediadiensten. Daarnaast is dit belangrijk om coproductie met het buitenland mogelijk te maken, waar bovendien al jaren veel hogere specifieke stimuleringsbudgetten voor high-end series beschikbaar zijn. Wij willen kunnen inspelen op de behoeftes van het publiek met een aansprekend, gevarieerd, inclusief en kwalitatief hoogstaand aanbod. Daarvoor is een adequaat financieringsinstrumentarium met toereikend budget nodig. Het is fijn dat de staatssecretaris in dat licht ook het speelfilmconvenant tussen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), filmproducenten en het Filmfonds wil blijven ondersteunen. Dit zou echter niet ten koste mogen gaan van het budget voor de Production Incentive.


2. Stuur op indexering van meerjarensubsidies én projectsubsidies t.b.v. fair practice en fair pay
Ook zijn wij blij met de impulsen voor de verbetering van de arbeidsmarkt in het kader van fair pay, fair practice en fair chain. Dit is tevens belangrijk voor de ontwikkeling en doorstroming van talent in alle geledingen en noodzakelijk voor een sterk en zichtbaar Nederlands aanbod, ook op de lange termijn. Om dit te bewerkstelligen is het cruciaal dat er niet alleen indexatie van meerjarensubsidies plaatsvindt, zoals in de Meerjarenbrief wordt aangehaald, maar juist ook van projectsubsidies. Niet in de laatste plaats omdat projectsubsidie het gekende instrument is om de ontwikkeling en productie van films en series te ondersteunen. Bovendien kampt ook de productiesector met de gevolgen van de coronacrisis, inflatie en energiecrisis. Stimuleer en faciliteer daarom dat publieke financiers, zoals het Nederlands Filmfonds en de publieke omroep, hun projectbijdragen (kunnen) herijken, de opbouw en vrije inzet van realistische reserves toestaan, hun reglementen op elkaar afstemmen en deze eenduidig toepassen op basis van ‘high trust’. Te meer daar de hoogte van de bijdragen van deze partijen in de markt maatgevend is.*


3.
Neem innovatieve mediaproducties mee in wet- en regelgeving
Wij vragen nadrukkelijk ruimte te maken voor innovatieve mediaproducties, zoals VR, XR, AR, installaties, apps, games en webseries. Deze zijn een aanjager van creativiteit en innovatie binnen de AV-sector en bruggenbouwer naar andere domeinen. Door hun grensverleggende karakter in vorm, inhoud en werkprocessen zijn deze producties wegbereiders voor het media-aanbod van de toekomst. Helaas zijn er binnen de innovatieve media nu te weinig mogelijkheden om slagvaardig te opereren. Sinds het wegvallen van het Mediafonds vallen innovatieve producties voortdurend tussen wal en schip. Daar moet verandering in komen.


4. Veranker de financiële basis voor de filmhubs
De impuls voor filmhubs in de Meerjarenbrief sluit goed aan bij onze aanbevelingen in het sectorplan dat wij afgelopen zomer presenteerden. Daarin is breed onderschreven dat talentontwikkeling van groot belang is voor een gezonde industrie. Dit vergt investeringen. Het versterken van het netwerk (Screen Talent NL) met hubs die talentontwikkeling, innovatie en productie vanuit de regio verbinden en stimuleren zal hier naar verwachting de komende jaren een grote rol in kunnen spelen. Zo kan gericht worden gewerkt aan een sterke, landelijk gespreide infrastructuur voor inclusieve en permanente professionele ontwikkeling van nieuw en ervaren talent en een gezonde capaciteitsopbouw. De financiële impuls lijkt vooralsnog beperkt, maar is een eerste welkome stap. Wel vragen wij u daarom te borgen dat deze middelen worden toegevoegd aan de huidige middelen die het Nederlands Filmfonds hiervoor uittrekt. Zodoende kan er een begin worden gemaakt om de benodigde financiële basis steviger te verankeren.

Tenslotte. Naast bovengenoemde punten in het kader van de Meerjarenbrief hopen we dat u ervoor kunt zorgen dat de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel voor een investeringsverplichting nog voor het eind van dit jaar wordt afgerond, zodat deze stimuleringsmaatregel per 1 januari 2023 in werking kan treden. Onze aanbevelingen stuurden we u op 6 september.

* Zie hiervoor de Eindrapportage ‘Bouwstenen voor een sectorplan’ van 20 juni 2022 en het rapport Coproductions that Shine van februari 2022.


Deze brief is ondertekend door producentenverenigingen NAPA (Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie), NCP (Nederlandse Content Producenten) en de Dutch Academy For Film, mede namens de beroepsverenigingen van filmmakers.