Reactie voorstel 'Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties'

vrijdag, 10 november 2023


Het ontwerp-wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ is niet toegesneden op de projectmatig georganiseerde en gefinancierde podiumkunsten- en AV-sector. Daarmee staan continuïteit en bedrijfszekerheid op de tocht, betogen producentenverenigingen NAPA, NCP en Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) in hun gezamenlijke reactie.


Met het ontwerp-wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ wil de regering verduidelijken op welke wijze arbeidsrelaties worden beoordeeld: wanneer kan als zelfstandige, wanneer als werknemer worden gewerkt? In het voorstel staat het criterium ‘gezag’ (werken in dienst van) centraal. Daarnaast wordt een civielrechtelijk rechtsvermoeden geïntroduceerd bij een uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Als een werkende kan aantonen dat er sprake is van een lager uurtarief lager, wordt vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst; vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit is het tweede voorstel dat voortvloeit uit het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt dat demissionair minister Van Gennip (SZW) in april 2023 presenteerde.

De podiumkunsten- en AV-sector zijn projectmatig georganiseerd en gefinancierd. Het voorstel is daar niet op toegesneden. Met name de nieuw geïntroduceerde begrippen ‘werkinhoudelijke aansturing’ en 'organisatorische inbedding' bieden onvoldoende houvast. Een generieke toepassing van de voorgestelde criteria kan ertoe leiden dat in veel arbeidsrelaties sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. Die conclusie is niet alleen onterecht, het is ook onwerkbaar en onbetaalbaar. Dit bedreigt de continuïteit en bedrijfszekerheid in onze sectoren.

De producentenverenigingen vragen met klem om het opstellen van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met een specifiek toetsingskader voor de projectmatig georganiseerde en gefinancierde sectoren ten aanzien van:
(i) de aard van de werkzaamheden en het eindproduct,
(ii) de noodzaak van planning en coördinatie en
(iii) de rol van creativiteit in het vervullen van de opdracht.

NAPA, NCP en VVTP dringen aan op overleg tussen de ministeries van SZW en OCW over de negatieve effecten van de voorgestelde wetswijziging en het eerder gepresenteerde ontwerp-wetsvoorstel ‘Verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten’; dit beoogt de introductie van het basiscontract, beperking van flexibiliteit binnen de arbeidsuren en zeer vergaande wijziging in de ketenbepaling met als gevolg dat sneller sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. In augustus hebben NAPA en NCP al hun zienswijze ingediend met betrekking tot dit eerdere voorstel.

Reactie op ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ (NAPA | NCP | VVTP, 10 nov. 2023)
Reactie op 'Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten' (NAPA | NCP, 1 september 2023)