Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is klaar

vrijdag, 22 maart 2024


De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector omvat 37 uitgangspunten om de fysieke en psychosociale veiligheid te waarborgen van opdrachtnemers die betrokken zijn bij het maken van speelfilms, korte films, documentaires, animaties, series en innovatieve mediaproducties. De uitgangspunten hebben betrekking op de werkomgeving en op de planning van werk- en rusttijden. In april 2024 wordt de Leidraad van kracht.

DOWNLOAD: Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector


Een gezonde, veilige en professionele samenwerking creëer je samen. Het is dan ook de bedoeling dat de uitgangspunten in de Leidraad een vast onderdeel worden van de onderhandeling over werkafspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Elke productie is anders. Daarom dienen opdrachtgevers de uitgangspunten in de Leidraad steeds te vertalen naar een veiligheidsbeleid en -plan dat is toegesneden op de specifieke omstandigheden.

In deze eerste versie van de Leidraad ligt de focus op de draaiperiode, de voorbereiding en de afronding ervan. In een volgende versie worden waar nodig en mogelijk (aanvullende) uitgangspunten voor andere fases in het ontwikkelings- en productieproces worden opgenomen.

De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is vastgesteld door de Ketentafel Film/AV. In dit overlegorgaan werken vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan praktische instrumenten om de Intentieverklaring Audiovisuele Sector en de Fair Practice Code nader uit te werken. Openbare internetconsultatie en presentaties aan financiers en andere stakeholders vormen onderdeel van het proces. De Ketentafel Film/AV is onderdeel van het fairPACCT-programma van Platform ACCT en staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Doreen Boonekamp.

Het overleg aan de Ketentafel Film/AV heeft eerder geresulteerd in het Begrippenkader AV-sector: een overzicht van termen met een neutrale definitie die vaak worden gebruikt bij het opstellen van overeenkomsten. De komende maanden werkt de Ketentafel Film/AV onder begeleiding van Social Finance Matters aan de praktische uitwerking van twee adviezen van Bureau Berenschot: het Opdracht Kompas en het rapport Van loon naar ZZP-starttarief. Streven is deze handreikingen én een volgende versie van de Leidraad in de zomer van 2024 te publiceren.

De partijen die deelnemen aan de Ketentafel Film/AV zijn: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Nederlandse Content Producenten (NCP), Nederlandse Publieke Omroep (NPO), College van Omroepen (CvO), Kunstenbond Crew belangen, FNV Media & Cultuur, FijnWeekend, Dutch Directors Guild (DDG), Dutch Production Association (DPA), Auteursbond, Netwerk Scenarioschrijvers, Nederlandse vereniging van Cinema-Editors (NCE), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Vereniging Constructief Audio (VCA), Art, Costume en Make-up & Hair professionals (ACM), Post supervisors Netwerk Nederland (PNN), ACT acteursbelangen (ACT) en de Nederlandse Agenten Associatie (NAA).

Meer informatie over de Ketentafel Film/AV: Ketentafel Film AV | fairPACCT