Nieuw filmprotocol Amsterdam

vrijdag, 29 september 2023

Ondertekening Filmprotocol Amsterdam: Boris Nienhuis, Doreen Boonekamp, Amélie Strens, Adri Schagen | Jaap Visser, Bart Römer, Anna Pedroli, Raymond Frenken, Ilse van Gelder | Saskia van der Tas, Thijs Bolle, Bas van der Ree; foto: © NFF / Lars LensinkDe gemeente Amsterdam hanteert een nieuw filmprotocol. Dit omvat de kaders voor het verkrijgen van toestemming voor professionele opnamewerkzaamheden in de openbare ruimte zoals films, series, commercials, videoclips, tv-programma’s en fotoshoots.

• Nieuw is dat de gemeente voortaan een geïntegreerde (online) aanvraag- en behandelprocedure aanbiedt. Op deze manier wordt mogelijk gemaakt dat de toestemmingen zo veel mogelijk gelijktijdig worden verleend en op elkaar zijn afgestemd.

• De duur van de behandeltermijnen is aangegeven in het protocol, zodat men hier bij de planning van opnamewerkzaamheden rekening mee kan houden. Naarmate de impact van de opnamewerkzaamheden op de openbare orde, veiligheid, ruimte en gemeentelijke infrastructuur toeneemt, wordt ook de behandeltijd langer. Voor opnamewerkzaamheden met geen tot weinig impact volstaat een melding.

• De coördinatie van filmaanvragen is per januari 2024 belegd bij het Expertiseteam dat ook evenementen coördineert; in het protocol wordt dit de Amsterdam Film Commission genoemd.

• De verantwoordelijkheid voor de naleving van het protocol berust altijd bij de individuele producent die een melding doet, en een vergunning of ontheffing aanvraagt.

• Het Filmprotocol Amsterdam en het nieuwe, online aanvraagformulier voor de melding van opnamewerkzaamheden en het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen vind je hier:


NL: Gemeente Amsterdam - Filmen in de stad

EN: Filming and photography in Amsterdam

➤ Vragen kun je sturen aan filmaanvraag@amsterdam.nl
Achtergrond
Met het nieuwe protocol wil de gemeente Amsterdam het aantal opnames voor audiovisuele producties en fotoshoots in bepaalde drukke gebieden verminderen en hiermee bijdragen aan het terugdringen van de algehele drukte in de binnenstad. Tegelijkertijd verbetert de gemeente het proces van meldingen van en aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor opnamewerkzaamheden. 

De gemeente Amsterdam wil ruimte bieden aan allerlei soorten economische en kunstzinnige activiteiten, zonder dat daarbij de kwaliteit van leven voor bewoners in het gedrang komt. Amsterdam doet een beroep op de audiovisuele sector om het aantal overlastgevende opnamen in delen van de binnenstad te beperken. In het nieuwe protocol zijn hierom onder andere aanvullende voorwaarden voor opnamewerkzaamheden in de binnenstad, het Museumkwartier, de Oude Pijp en overlastgebieden opgenomen.

De sector wordt bij hun zoektocht naar een geschikte opnamelocatie gestimuleerd om verder te kijken dan het centrum. Ook doet de gemeente een beroep op productieteams om zo duurzaam mogelijk te produceren om de milieu-impact (op de leefomgeving) te minimaliseren.

Om de audiovisuele sector te faciliteren is het toestemmingsproces van meldingen en aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor opnamewerkzaamheden geïntegreerd. Op deze manier wordt mogelijk gemaakt dat de toestemmingen zo veel mogelijk gelijktijdig worden verleend en op elkaar zijn afgestemd. In het Filmprotocol Amsterdam staat ook de duur van de toestemmingstermijnen aangegeven. Zo worden producenten in staat gesteld opnameperiodes goed te plannen.


Klankbordgroep

Het protocol is tot stand gekomen in samenspraak tussen de gemeente en een klankbordgroep van producenten, uitvoerend producenten en locatiemanagers. Op 29 september 2023 is het nieuwe Filmprotocol tijdens het Nederlands Film Festival ondertekend door Amélie Strens (voorzitter stadsdeel Amsterdam-Centrum) en leden van de klankbordgroep. Hiermee onderstrepen deze partijen hun commitment. Na een jaar wordt met de klankbordgroep geëvalueerd in hoeverre het protocol werkbaar is en effect heeft op aantallen filmopnames en impact op genoemde gebieden.

De klankbordgroep bestond uit Thijs Bolle (Locatiegoed), Willem Doorman (Dutch Location Guild), Saskia van der Tas (UP's), Tessel Schole (Hazazah / commercial producenten), Elwin Looije (Submarine + FATT / producenten fictie), Bas van der Ree (Netherlands Film Commissioner), Bart Römer (Nederlandse Filmacademie), Jaap Visser (NCP), Anna Pedroli (NAPA), Raymond Frenken (NAPA), onder begeleiding van Doreen Boonekamp en Boris Nienhuis (gemeente Amsterdam).