Eens­gezind­heid over noodzaak snelle en door­dachte invo­ering stimuleringsmaatregel

maandag, 27 september 2021

Kamerlid Jorien Wuite (D66) aan het woord tijdens de Filmpolitieke Werklunch 2021

Hervat het wetgevingsproces om eindexploitanten te verplichten financieel bij te dragen aan Nederlandse culturele audiovisuele producties met prioriteit. Deze stimuleringsmaatregel moet deel uitmaken van een samenhangend pakket aan maatregelen, te bekostigen uit een mix van private en publieke investeringen. Een sectorplan is benodigd om ervoor te zorgen dat nieuwe maatregelen aansluiten bij de praktijk én complementair werken. Dit waren de conclusies van de Film­poli­tieke Werk­lunch die werd geor­gan­iseerd door het Neder­lands Film Festival in samen­werking met de produ­cen­ten­v­erenigingen Neder­landse Audio­vi­suele Produ­centen Alliantie (NAPA) en Neder­landse Content Produ­centen (NCP).


De pluri­for­miteit, financier­baarheid en zicht­baarheid van Neder­landse speelfilms, docu­men­taires, animatiefilms en series staan onder grote druk, zo stelden diverse sprekers tijdens de Film­poli­tieke Werk­lunch die plaatsvond op zondag 26 september 2021, als onderdeel van het Neder­lands Film Festival in Utrecht. Snelle veran­deringen binnen het medi­a­land­schap en in het medi­age­bruik hebben ertoe geleid dat inter­na­tionaal oper­erende aanbieders zoals stream­ing­di­en­sten de markt domineren. Voor Neder­landse produ­centen wordt het steeds lastiger om voldoende marktaan­deel te behouden, mark­t­in­vesteringen te verw­erven en onder­schei­dende kwaliteit te blijven leveren.

Onder­zoeker en lector Creative Busi­ness Paul Rutten benadrukte in zijn keynote speech de noodzaak om in te grijpen, te meer omdat de coro­nacrisis als katalysator heeft gewerkt voor de onderliggende prob­lematiek. De achter­stand op de landen om ons heen wordt steeds groter. In het meren­deel van de overige Europese lidstaten zijn of worden maatregelen ingevoerd om het nationale produc­tiek­li­maat te bevorderen – in de vorm van een invester­ingsver­plichting of heffing. Om een gelijk speelveld te creëren is het noodza­ke­lijk dat dit ook in ons land gebeurt, zo benadrukte Rutten. De maatregel zou ook de macht­songelijkheid tussen de onafhanke­lijke produc­tiesector en mondiaal oper­erende video-on-demand plat­formen moeten aanpakken. Rutten lichtte toe dat als de wet de vorm krijgt van een invester­ingsver­plichting extra criteria nodig zijn, wil de maatregel de bedoelde versterking van de lokale productie tot resul­taat hebben. De finan­ciële bijdragen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onafhanke­lijke producenten.

Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur onder­streepte dat de urgentie om een stim­u­ler­ings­maa­tregel in te voeren sinds het verschijnen van het Sectorad­vies Zicht op zoveel meer in 2018 alleen maar groter is geworden. Sinds de val van het kabinet Rutte III ligt het daartoe benodigde wetgev­ing­sproces echter stil.

Om vaart te blijven houden werd tijdens de bijeenkomst ook gecon­cludeerd dat er werk moet worden gemaakt van een sector­plan. Hierin moeten de voor­waarden waaraan de regeling moet voldoen worden behan­deld, opdat deze aansluiten op de actuele situ­atie. De wijze waarop de produc­tiesector en eind­ex­ploitanten samen­werken om een divers en kwal­i­tatief hoogstaand aanbod tot stand te brengen én zicht­baar te maken moet daar onderdeel van zijn.

Naast private investeringen blijven altijd publieke investeringen nodig om de keten als geheel duurzaam te versterken, stelde Marleen Slot (produ­cent Viking Film) in haar keynote speech. In aansluiting op de invester­ingsagenda die de Neder­landse produc­tiesector op 10 september geza­men­lijk presen­teerde benadrukte Slot de noodzaak tot struc­turele budget­taire uitbrei­ding van de Produc­tion Incen­tive voor hoog­waardige tv-series. Ook de versterking van de landelijke en regionale infra­struc­tuur voor talen­ton­twik­keling en productie heeft prioriteit.

Tijdens de Film­poli­tieke Werk­lunch gingen belei­d­sambtenaren, politici en sectorverte­gen­wo­ordi­gers met elkaar in gesprek over de noodzaak om de positie van Neder­landse speelfilms, docu­men­taires, animatiefilms en series te versterken en de zicht­baarheid ervan vergroten. Kamerleden Pim van Strien (VVD) en Jorien Wuite (D66) en directeur Media & Creatieve Indus­trie van het minis­terie van OCW Youssef Louakili namen deel aan het debat, evenals makers, verte­gen­wo­ordi­gers van bran­cheo­r­gan­isaties, Netflix, RTL/​Videoland, NPO en het Neder­lands Film­fonds.

De Film­poli­tieke Werk­lunch vond plaats op zondag 26 september 2021, als onderdeel van het Neder­lands Film Festival in Utrecht. De bijeenkomst werd mede geor­gan­iseerd door de produ­cen­ten­v­erenigingen Neder­landse Audio­vi­suele Produ­centen Alliantie (NAPA) en Neder­landse Content Produ­centen (NCP).

De tekst van de keynote speeches vindt u HIER:
Marleen Slot: Onafhankelijk produceren, gedeelde verantwoordelijkheid (NL) / Independent production, shared responsibility (EN)
Paul Rutten: Dynamiek in de AV-sector en de toekomst van lokale productie (NL) / Dynamics in the audiovisual sector and the future of local production (EN)

De drin­gende aanbevelingen van de Neder­landse produc­tiesector aan de poli­tiek om het Neder­landse produc­tiek­li­maat en de inter­na­tionale concur­ren­tiepositie van de AV-sector struc­tureel te versterken, de arbei­ds­markt te verbeteren en de negatieve impact van de coro­nacrisis te beperken, vindt u HIER.