Reactie productiesector wijzigingen wetsvoorstel investeringsverplichting

donderdag, 26 januari 2023


In een brief aan de Tweede Kamer reageren partijen uit de audiovisuele productiesector op wijzigingen in het wetsvoorstel voor de investeringsverplichting.
- Er is gehoor gegeven aan de oproep van de sector om het mogelijk te maken dat de verplichting om te investeren aanvangt op het moment dat de wet in werking treedt, ook als dat gedurende een lopend boekjaar is.
- De omzetdrempel is verlaagd van € 30 mln naar € 10 mln. Dit betekent dat streamingdiensten die een relevante, in Nederland behaalde omzet van minder dan € 10 mln euro per boekjaar hebben, worden uitgezonderd van de investeringsverplichting. De productiesector roept de 
Kamer op de omzetdrempel verder terug te brengen naar maximaal € 2 mln.
Ook vraagt de sector de behandeling en goedkeuring van het wetsvoorstel te blijven bespoedigen, opdat de maatregel medio dit jaar eindelijk van kracht wordt.


Lees hier de hele brief als pdf.


Geachte Kamerleden,

Graag reageren we kort op de nota van wijziging d.d. 20 januari 2023, waarmee het kabinet het wetsvoorstel Investeringsverplichting nader toelicht en op enkele punten aanpast.

We zijn blij dat de eerder door ons bepleite aanpassing van artikel 9.14g is geadresseerd. Hierdoor vangt de verplichting om te investeren aan op het moment dat de wet in werking treedt, ook als dat gedurende een lopend boekjaar is. De voortgang van het wetgevingsproces heeft de afgelopen jaren al veel oponthoud gekend. Wij vragen uw Kamer de behandeling en goedkeuring van het wetsvoorstel te blijven bespoedigen, opdat de maatregel medio dit jaar daadwerkelijk van kracht wordt.

De omzetdrempel waarboven commerciële mediadiensten op aanvraag verplicht moeten investeren is met de nota van wijziging verlaagd van € 30 mln naar € 10 mln. Daarmee is echter nog geen sprake van een proportioneel niveau of gelijk speelveld met de ons omringende landen. Onder verwijzing naar onze brieven van 6 september en 22 november 2022 en het advies van de Europese Commissie roepen wij uw Kamer op de omzetdrempel verder te verlagen naar maximaal € 2 mln.

Zoals bekend hanteren de meeste landen een omzetdrempel onder de € 1 mln. Alleen Spanje (€ 10 mln) en Frankrijk (€ 5 mln) hanteren een hogere omzetdrempel dan het richtsnoer van € 2 mln dat de Europese Commissie heeft meegegeven. Wij kunnen ons als Nederland echter niet meten met het inwoneraantal, het taalgebied, de productiecapaciteit en de afzetmarkt van Spanje of Frankrijk.

Verlaging van de omzetdrempel naar maximaal € 2 mln komt bovendien ten goede aan de duurzame impact van de maatregel. Investeringen van veel verschillende partijen – met grotere én kleinere bedragen – stimuleert niet alleen de diversiteit en pluriformiteit van het aanbod, maar ook de zichtbaarheid en kwaliteit ervan. Door financiering binnen producties te stapelen kan beter worden gebudgetteerd ten behoeve van bijvoorbeeld langere ontwikkeltijd of een aantal extra draai- of montagedagen. Dit sluit naadloos aan bij de aanbevelingen die vorig jaar door de sector zelf zijn geformuleerd in de ‘Bouwstenen voor een sectorplan’ (juni 2022).

Tot slot onderstrepen we onder verwijzing naar onze eerdere brieven nogmaals het belang om de mogelijkheid te schrappen de investeringsverplichting over twee jaar te verrekenen. Daarnaast: om in een Mediabesluit vast te leggen dat de investeringsverplichting volledig (100%) wordt gealloceerd ten behoeve van onafhankelijke producties en producenten.

De investeringsverplichting is een cruciale pijler onder de gedeelde ambities van sector en overheid om de pluriformiteit, diversiteit, kwaliteit en zichtbaarheid van films, documentaires en series van eigen bodem duurzaam te versterken. Al onze aandachtspunten zien dan ook toe op de duurzame impact van deze maatregel.

Wij zijn u zeer erkentelijk wanneer u onze inbreng wil meenemen bij de behandeling van het wetsvoorstel. Uiteraard zijn wij graag tot nadere toelichting bereid.

Deze brief is ondertekend door de vak- en brancheverenigingen in de Nederlandse audiovisuele productiesector:

ACM Filmprofessionals, ACT Acteursbelangen, Assistant Directors Club, Dutch Academy For Film, Dutch Animation & Motion Design, Dutch Casting Society, Dutch Directors Guild, Dutch Film Composers, Dutch Production Association, Fijn Weekend, Nederlandse Agenten Associatie, Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers, Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors, Nederlandse Content Producenten, Netwerk Scenarioschrijvers, Netherlands Post Production Alliance, Netherlands Society of Cinematographers, Visual Effects Professionals, Post Supervisors Network Netherlands, Vereniging Constructief Audio, VERS