Zorgen positie NPO-fonds

maandag, 18 juli 2022


De NPO heeft zich ten doel gesteld de werkwijze en inrichting van het NPO-fonds beter te laten aansluiten bij het nieuwe ‘integraal programmeren’. Dit voornemen heeft al het nodige stof doen opwaaien. Hierop heeft de NPO onderstreept dat de taakstelling, budget en onafhankelijke beoordelingssystematiek van het NPO-fonds gewaarborgd worden. Ondanks deze toezegging maakt NAPA zich zorgen, mede ingegeven door de krappe planning. Wat er in de praktijk dan wel verandert is namelijk nog steeds niet duidelijk: dat wordt de komende maanden uitgewerkt. Dit terwijl de wijzigingen naar verluidt al per 1 januari 2023 moeten ingaan. 

De onduidelijkheid ten aanzien van het proces tot dusver en over de concrete vervolgstappen leidt tot grote onrust binnen de sector. Ook de Raad voor Cultuur, Dutch Academy For Film (DAFF) en andere verenigingen hebben hun zorgen geuit.

NAPA doet daarom de volgende aanbevelingen:

=> Heroverweeg de door de NPO voorgestelde tijdlijn.
Het terugwinnen van vertrouwen vergt tijd. Beter zou eerst het integraal programmeren geïmplementeerd moeten worden en het beleid voor talentontwikkeling uitgewerkt.

=> Waarborg de samenhang en regie die nodig zijn voor het functioneren van het NPO-fonds
.
Het voornemen lijkt nu om het ‘eigen’ NPO-fondsbureau te schrappen en de werkzaamheden te beleggen bij de verschillende genreteams. De noodzaak hiervan zien wij nu niet in. Voor zorgvuldige beoordeling van projectvoorstellen – waar makers hun ziel en zaligheid in stoppen – en voor goede afstemming met de omroepen en het veld zijn een centraal aanspreekpunt, continuïteit, aandacht en coördinatie noodzakelijk. Dat is niet iets wat verschillende genremanagers met een groot takenpakket ‘erbij’ kunnen doen.

=> Formuleer ambitieus langetermijnbeleid ten aanzien van talentontwikkeling.
De verkenning stelt dat binnen de publieke omroep activiteiten op dit vlak gefragmenteerd zijn en dat hier winst te behalen valt. Ga daarbij uit van krachtenbundeling, opdat samenhang bestaat tussen de behoeften van de publieke omroep en van de sector als geheel.

=> Betrek de sector bij de vervolgstappen die gezet worden.

Zowel qua procedures als uitgangspunten. Maak daarbij gebruik van de expertise binnen de beroepsverenigingen. Het NPO-fonds is weliswaar onderdeel van de NPO, maar de betekenis ervan overstijgt de eigen organisatie. Een systematiek die aansluit bij de praktijk is in het belang van de NPO, omroepen én makers.

Bovenstaande aanbevelingen zijn al besproken met de Raad van Bestuur van de NPO en gedeeld met andere stakeholders. Het sterkt ons dat staatssecretaris Uslu stelt dat de NPO gesprekken zal voeren met vertegenwoordigers uit de sector en dat zij de voortgang hiervan bespreekt met de NPO.


ZIE OOK:
Raad voor Cultuur, 'Zorgen over opheffing NPO-fonds', 13 juni 2022
DAFF, brief aan staatssecretaris Uslu, over het NPO-fonds, 25 mei 2022