Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: belangrijke handreikingen audiovisuele sector

maandag, 23 mei 2022


NAPA is blij dat het kabinet goeddeels gehoor geeft aan de investeringsagenda voor de audiovisuele productiesector. Dat blijkt uit de 'Hoofdlijnenbrief Cultuur' van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media). ‘Een gezonde, sterke culturele en creatieve sector kan niet zonder partijen die investeren in producties en projecten’, stelt de staatssecretaris. ‘Die investering is de beste manier om werkgelegenheid te creëren en de crisis achter ons te laten.’

In de Hoofdlijnenbrief geeft de staatssecretaris aan hoe het kabinet in 2022 de extra middelen voor de culturele en creatieve sector wil besteden. Dit jaar gaat het om € 135 mln, in de jaren hierna wordt dat jaarlijks € 170 mln. De belangrijkste punten voor onze sector*:

Production Incentive + Speelfilmconvenant (p. 5)
=> € 12,5 mln Production Incentive high-end series en zichtbaarheid speelfilms bij publieke omroep

Het kabinet investeert in continuering van de Production Incentive voor high-end tv-series. Met deze belangrijke regeling wordt de productie van hoogwaardige Nederlandse drama-, documentaire- en animatieseries gestimuleerd. Bij de presentatie van de Miljoenennota in het najaar moet duidelijk worden of de regeling voor series kan rekenen op structurele financiering.

De staatssecretaris maakt ook geld vrij voor de zichtbaarheid van Nederlandse films bij de publieke omroep. Dit gaat om het bedrag van € 1 mln dat op de korte termijn nodig is voor financiering van het Speelfilmconvenant tussen de publieke omroep en onafhankelijke producenten. Hiermee biedt de NPO commitment ten aanzien van 18 nieuw te realiseren speelfilms per jaar en heldere afspraken met betrekking tot vergoedingen en rechtenpakketten (inclusief VOD).

Sectorbrede garantiefaciliteit (continuïteitsregeling) (p. 4)
=> € 5,0 mln Uitbreiding continuïteitsregeling culturele AV-producties

Zonder dekking van risico’s zijn audiovisuele producties niet verantwoord mogelijk, schrijft de staatssecretaris. Daarom trekt zij € 5 mln uit voor een voorziening om de continuïteit in de audiovisuele sector te waarborgen met betrekking tot onverzekerbare risico’s, in aanvulling op de regeling die nu bij het Filmfonds is belegd. Dit moet nog nader uitgewerkt worden. De door NAPA en NCP geïnitieerde werkgroep Garantieregeling AV-sector heeft hiervoor een blauwdruk aangeleverd en is hierover in gesprek met het Filmfonds en Cultuur+Ondernemen.

Leen- en investeringsfaciliteiten via Cultuur+Ondernemen (p. 4)
=> € 15 mln Doortrekken leen/investeringsfaciliteiten C+O

De culturele en creatieve sector heeft behoefte aan flexibele en innovatieve vormen voor financiering en investering. Daartoe investeert het kabinet via Cultuur+Ondernemen in verschillende leeninstrumenten. NAPA heeft in de afgelopen jaren de banden aangehaald met Cultuur+Ondernemen en duidelijk gemaakt waar de behoeften van productiebedrijven liggen.

Investeringsverplichting (p. 10)

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer binnenkort in een aparte brief informeren over de beoogde investeringsverplichting voor streamingdiensten en het benodigde wetgevingstraject. De extra investeringen die hieruit voortvloeien moeten ten goede komen aan de productie, toegankelijkheid en zichtbaarheid van Nederlands cultureel audiovisueel aanbod.

Innovatie en digitale transformatie (p. 7)

Het kabinet ondersteunt de culturele en creatieve sector bij de digitale transformatie door te investeren in infrastructuur, innovatie en kennisontwikkeling.
• Filmtheaters ontvangen een bijdrage voor de vervanging van de verouderde digitale projectoren (€ 6 mln).
• De Innovatielabs worden voortgezet (€ 7,5 mln).
• Ook start een programma gericht op het vergroten van de maatschappelijke impact van ontwerpend onderzoek, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CLICKNL en andere partijen (€ 0,5 mln).

Arbeidsmarkt (p. 4-5)

Het kabinet verkent hoe het kan bijdragen aan een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector. Belangrijk is dat de staatssecretaris aangeeft dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van de hele sector. NAPA benadrukt steeds dat een gezonde arbeidsmarkt en een gezonde financieringsbasis voor audiovisuele producties niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ook publieke financiers zoals het Nederlands Filmfonds en de publieke omroep dienen hiervoor verantwoordelijkheid te nemen en daartoe budgettair in staat te worden gesteld.
• Concreet start de staatssecretaris dit jaar met het ondersteunen van opdracht-/werkgevers om zzp’ers in dienst te nemen.
• Daarnaast worden pilots ingesteld waarbij zzp’ers een bijdrage ontvangen in de kosten van een arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering.

_______________________

* Een en ander onder voorbehoud van nadere uitwerking.

• De speerpuntenbrief van de AV-productiesector aan staatssecretaris Uslu met het oog op de Voorjaarsnota vindt u HIER.

• De aanbevelingen en investeringsagenda van de AV-productiesector vindt u HIER.