NAPA Gedragscode

Addendum bij het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld 28 september 2020

NAPA Gedragscode

De gedragscode is van toepassing op en bindend voor de leden van NAPA. Bij overtreding is artikel 13 van de statuten van toepassing.

Een lid is zich ervan bewust dat het lidmaatschap van de vereniging de av-sector en de samenleving de garantie biedt dat het lid een professionele producent is. Het lid zal uit dien hoofde in overeenstemming met de eer en het aanzien van het beroep optreden.

 1. Een lid zorgt dat zijn onderneming over voldoende deskundigheid en vakbekwaamheid beschikt om zijn projecten te kunnen ontwikkelen, produceren en exploiteren. In geval een lid wordt geconfronteerd met (een melding van) ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, zal het lid de inspanningen betrachten die voorvloeien uit de door de vereniging onderschreven MORES-regeling (en het daarbij behorende protocol) zoals vermeld op https://mores.online.

 2. Een lid zal handelen in overeenstemming met de statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur van de vereniging.

 3. Een lid heeft de verplichting zich in te spannen om afspraken die de vereniging met derden heeft gemaakt na te komen. Wanneer een lid de vereniging schriftelijk volmacht heeft gegeven om namens hem bindende afspraken te maken heeft het lid een resultaatsverplichting om deze afspraken na te komen.

 4. Een lid gaat met alle contractpartijen, waaronder financiers en opdrachtnemers, facilitaire bedrijven en distributiebedrijven, overeenkomsten aan waarin de wederzijdse rechten en plichten van het lid en de contractpartij deugdelijk zijn vastgelegd.

 5. Een lid zal zijn contractpartijen, waaronder financiers en opdrachtnemers, facilitaire bedrijven en distributiebedrijven, geen verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent zijn expertise of dat van zijn onderneming omtrent de totstandkoming van een productie en over de status van de financiering en kosten daarvan.

 6. Een lid zal, voor zover niet in collectieve afspraken is vastgelegd, de individueel overeengekomen afspraken met zijn werknemers en anderen die arbeid voor hem verrichten of diensten verlenen nakomen.

 7. Een lid zal in zijn externe communicatie een zo accuraat mogelijk weergave van relevante feiten en omstandigheden geven.

 8. In concurrentie met collega-producenten zal het lid handelen overeenkomstig de regels van eerlijke mededinging, zoals in het maatschappelijk verkeer gangbaar wordt geacht.

 9. Een lid zal zich respectvol opstellen ten aanzien van een ander lid en diens werk.

 10. Een lid houdt rekening met de gevolgen van de beroepsuitoefening voor de samenleving en de omgeving. Een lid zal indien hij door de pers wordt benaderd over zaken en standpunten die betrekking hebben op de vereniging doorverwijzen naar het bureau van de vereniging.

 11. Een lid zal met betrekking tot verenigingszaken niet zelf de publiciteit zoeken.