Arbeidsmarkt

Fair Practice Code - Intentieverklaring

Samen met verschillende andere partijen heeft de NAPA zich ingespannen om een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code te realiseren: de Intentieverklaring Audiovisuele Sector.

De Intentieverklaring verschaft filmprofessionals én het publiek inzicht in de ethiek en omgangsvormen die gangbaar worden geacht in de audiovisuele sector. Op basis hiervan wordt duidelijk wat men mag verwachten van filmprofessionals. Door hier transparant over te zijn kan men met elkaar afspraken maken, problemen in kaart brengen en werken aan oplossingen. Als uitgangspunt dienen de vijf kernwaarden van de Fair Practice Code: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

NAPA roept haar leden dan ook op om kennis te nemen van de Fair Practice Code en de Intentieverklaring en hiernaar te gaan verwijzen in hun contracten.


Protocol Kinderbegeleiding


Het Protocol Kinderbegeleiding heeft als doel om de omstandigheden te reguleren waaronder minderjarigen (tot en met 12 jaar) hun medewerking verlenen aan een film- of televisieproductie, en hun belangen te waarborgen. Het is een praktische vertaling van de wettelijke voorwaarden die ten grondslag liggen aan het verkrijgen van een ontheffing van het verbod op kinderarbeid. 

Achtergrond
Per 1 april 2016 is de Beleidsregel inzake ontheffing van het verbod op kinderarbeid (BOVK) van kracht. In de toelichting op de BOVK is opgenomen dat er is afgezien van het oorspronkelijke voornemen om het aantal speeldagen te verlagen tot 18, en dit te houden op 24 in het vertrouwen dat de sector werkt aan de verdere professionalisering van de kinderbegeleiding.

In samenhang hiermee is het Protocol Kinderbegeleiding opgesteld door NAPA-rechtsvoorganger Filmproducenten Nederland, om uitvoering te geven aan deze zelfregulering door goede begeleiding en bescherming van de belangen van het kind. Het protocol is op 5 april 2016 onderschreven door de ALV.

Protocol Kinderbegeleiding Filmproducenten Nederland

- Beleidsregel inzake ontheffing van het verbod op kinderarbeid (BOVK) 2016

- Meer weten over regelgeving omtrent cultureel werk door kinderen? Klik hier.

Leden van NAPA vinden in de Kennisbank enkele documenten ter ondersteuning van de aanvraag voor de ontheffing.

    Mores.online

    Mores.online (sinds juni 2018) is het onafhankelijke en centrale meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector. Op Mores.online kan iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten, film- en televisiesector met zijn of haar verhaal terecht en misstanden aanhangig maken. Dit meldpunt is een aanvulling op de bestaande regelingen en protocollen die de individuele organisaties in de podiumkunsten, film- en televisiesector reeds hebben. Dertig partijen uit genoemde sectoren hebben de handen ineengeslagen en het overkoepelend en vertrouwelijk meldpunt in het leven geroepen. Zij hebben gezamenlijk gedragsregels vastgelegd en twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Dit gezamenlijke initiatief is erop gericht om een veilige werkomgeving te creëren. En heeft als doel om ongewenste omgangsvormen te bestrijden en meldingen goed te behandelen.