COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector

UPDATE: 4 juni 2020  |  Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

In dit dossier

1. DOWNLOADS
2. TOELICHTING
3. FAQ

DOWNLOADS

1. COVID-19 Protocol AV-sector
- NL: Protocol versie 2.0, 29 mei 2020
EN: Protocol version 2.0, 29 May 2020

2. Bijlage/Annex
- NL: Indicatieve risico-analysetabel; versie 2.0, 29 mei 2020
- EN: Indicative risk assessment table; version 2.0, 29 May 2020

3. Toolkit COVID-19 AV-sector (DAFF)
- NL: Toolkit versie 2.1, 4 juni 2020
- EN: Toolkit version 2.1, 4 June 2020

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven. Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link. The Toolkit (EN version) is also available as an app. It can be downloaded by scanning the QR code below with the camera of a smartphone; then follow the steps indicated. It is also possible to view a desktop version via this link.

TOELICHTING

Het protocol is een dynamisch document dat steeds aansluit bij de (veranderende) richtlijnen van het kabinet en RIVM. Op donderdag 28 mei heeft de werkgroep het protocol opnieuw besproken met het Ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen (versie 2.0). Samengevat: alle werkzaamheden in de categorieën LOW en MEDIUM RISK kunnen vanaf nu weer worden uitgevoerd, onder de voorwaarde dat de in dit geactualiseerde protocol benoemde voorzorgsmaatregelen worden toegepast. De verschillen tussen versie 2.0 en 1.0 worden benoemd in de FAQ hieronder.

Het COVID-19-protocol biedt de audiovisuele sector richtlijnen om het werk te vervolgen en te hervatten binnen de geldende voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM. De verschillende werksituaties zijn met de bijbehorende richtlijnen gespecificeerd in drie risicocategorieën: LOW, MEDIUM en HIGH RISK. Onderdeel van het document is een indicatieve risico-analysetabel waarin de richtlijnen zijn gespecificeerd voor de verschillende fases in een audiovisuele productie per afdeling/discipline en bijbehorende functies.

In aansluiting op het protocol heeft de Dutch Academy For Film (DAFF) een Toolkit ontwikkeld met praktische tips voor op de werkvloer, gericht op drama, commercial en documentaire. Deze is eveneens aangepast aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Van de Toolkit is nu ook een handzame app beschikbaar, zodat makers snel en gemakkelijk de tips en tricks kunnen vinden die voor hen relevant zijn.

Het protocol op zichzelf biedt nog geen antwoord op alle vraagstukken waarmee de sector te stellen heeft als gevolg van de coronacrisis. Er lopen gesprekken over het dekken van risico’s, mogelijkheden tot afsluiten van verzekeringen en het dragen van meerkosten. Uiteindelijk dient per individuele productie de afweging gemaakt te worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren.

Het protocol is opgesteld door een werkgroep bestaande uit: Doreen Boonekamp (voorzitter, zelfstandig adviseur, directeur a.i. Nederlands Film Festival), Antoinette Beumer (regisseur, schrijver, hoofd drama/creative producer RTL/Videoland), Boudewijn Beusmans (CEO Endemol Shine), Roel Burgman (zakelijk leider Media VPRO), Floor Onrust (producent Family Affair Films / bestuurslid DAFF) en Janneke Slöetjes (zelfstandig adviseur, v/h director of public policy Netflix). Zij werden bijgestaan door juridisch adviseur Hugo Klaassen en de bureaus van producentenverenigingen NCP en NAPA, die de opdracht verleenden. Zij deden het werk in samenwerking met en vóór de audiovisuele sector – van individuele personen en bedrijven tot publieke en commerciële omroepen en beroepsverenigingen. Wij zijn hun, en allen die betrokken waren bij het tot stand brengen van het protocol, veel dank verschuldigd.

Het protocol is tot stand gekomen met steun van het
Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP).FAQ

[DEZE LIJST WORDT BIJGEWERKT]

Waarin verschilt versie 2.0 van het protocol (29 mei 2020) van versie 1.0 (18 mei 2020)?
1.
Onder strikte voorwaarden (zie punt 46) is het nu mogelijk dat personen zonder beschermende kleding op minder dan 1,5 meter afstand tot bijvoorbeeld hun mede-acteurs of -deelnemers kunnen meewerken aan opnamen. Let wel: dit geldt alleen voor personen zonder klachten én indien zij géén intieme scènes hoeven uit te voeren én uitsluitend waar het om een beperkte, beheersbare en controleerbare groep gaat waarbij sprake is van herhaalcontacten, en uitsluitend voor de duur van de betreffende opname. Daarnaast dienen deze personen zich tijdens de draaiperiode te houden aan de strikte RIVM-richtlijnen om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan wanneer dit echt noodzakelijk is.
2.
Dit geldt echter nog niet wanneer het gaat om het uitvoeren van intieme scènes met intensief fysiek contact, zoals zoen- of vechtscènes.
3.
Pas als de maatregelen worden verruimd, kunnen intieme scènes weer worden opgenomen. Voor het opnemen van intieme scènes geldt vanaf dat moment de strengere voorwaarde dat de personen die daaraan meedoen preventief getest dienen te kunnen worden, zodra voldoende testcapaciteit beschikbaar is (punt 48). Daarnaast dienen deze personen zich ook aan de strikte RIVM-richtlijnen houden om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan, zoals dit ook geldt als er op minder dan 1,5 meter afstand wordt gewerkt (punt 46 en 47).
4.
De term ‘contactberoepen’ is geschrapt, aangezien deze gebruikt wordt voor beroepen waarbij er contact is tussen een professional en een (betalende) klant of klanten. Deze term wordt niet gebruikt voor contact tussen professionals onderling.
5.
Er is daarnaast expliciet benoemd dat bij opnamen op locatie de actuele decentrale regelgeving en voorschriften van de betreffende veiligheidsregio en gemeente geraadpleegd moeten worden.
6.
In de bijbehorende indicatieve risico-analysetabel zijn de functies bij sound department verder uitgewerkt.

Wat is de status van dit protocol?
Elke sector is door het kabinet gevraagd zelf een protocol op te stellen, waarin is aangegeven hoe werksituaties en bedrijfsvoering zodanig ingericht kunnen worden dat aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden.
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen.
Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Wat betekent het protocol voor mij?

Dit is een generiek protocol, zo opgesteld dat het van toepassing is op de brede AV-sector: van speelfilms en documentaires tot spelletjesprogramma’s en commercials. Omdat het een generiek protocol is moet iedereen te allen tijde zelf (blijven) overwegen wat de RIVM-richtlijnen en het protocol betekenen voor zijn of haar praktijk. Dat zal voor iedereen en per productie, per shoot en ook per werkwijze verschillen. Ga hierover met elkaar in gesprek.
Wij raden iedereen aan het protocol zorgvuldig te lezen en na te gaan wat op de eigen werksituatie van toepassing is. Bekijk ook de indicatieve risicoanalysetabel, evenals de toolkit die de DAFF heeft ontwikkeld in aanvulling op dit protocol. Hierin zijn tips & tricks verzameld voor en door iedereen die op de set of in de studio werkt.

Is het verboden om te filmen en produceren zonder protocol?

Nee, de Rijksoverheid heeft nooit verboden om audiovisuele producties te maken. Kijk maar naar talkshows en andere programma’s en producties die nog steeds gemaakt worden. Wel dienen de (algemene) overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM te worden nageleefd; zie hiervoor de site van de Rijksoverheid en van de lokale overheid. Elke sector is gevraagd om in aansluiting op de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen een protocol voor de eigen sector te ontwikkelen. Daaraan hebben we met dit protocol voldaan.
Waarom draaien sommige producties nu wel en sommige niet?
Dat hangt af van de overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM en of deze de productie beïnvloeden. Ook hangt het af van de risico’s en de (meer-)kosten. Talkshows worden wel gemaakt, maar zonder publiek en met deelnemers op afstand. Het draaien van een speelfilm met veel grotere budgetten en hogere risico’s is tijdens een pandemie minder snel haalbaar.

Wat is een Health and Safety Officer (HSO)?
Een HSO is geen (nieuw) beroep, maar een verantwoordelijkheid die iemand op de werkvloer of set toegewezen krijgt door de opdrachtgever. Hij of zij ziet erop toe dat alle werkenden het protocol (zo goed mogelijk) naleven. Dat doet hij of zij in het belang van iedereen om zo een veilige werksituatie borgen.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de set?

Het uitbannen van COVID-19 is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is dus van belang dat iedereen elkaar kan aanspreken wanneer op de set situaties ontstaan die de uitvoering van de in het protocol genoemde maatregelen belemmeren. Als centraal aanspreekpunt fungeert degene die op de set de verantwoordelijkheid van Health & Safety Officer draagt.

Waar of bij wie kan ik terecht als ik zie dat het protocol niet goed nageleefd wordt?

Als de regels overtreden worden is het aan de HSO om – in overleg met crew, cast en producent – maatregelen te nemen en de situatie aan te passen. Daarnaast heeft iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van elkaar. Spreek elkaar om te beginnen vriendelijk aan als je ziet dat het niet (helemaal) goed gaat. Als opnameleider of First AD, de HSO en/of de producent allen de signalen niet serieus opvatten, doe dan een beroep op je brancheorganisatie om het te agenderen.

Mijn opdrachtgever wil mijn temperatuur opnemen voor ik aan het werk ga, is dat toegestaan?

Ja, opdrachtgevers mogen werkenden vragen om hun temperatuur op te nemen; het is echter niet toegestaan het meetresultaat vast te leggen of te administreren. Of het opnemen van temperatuur nodig is hangt af van de risicocategorie waartoe de werkenden behoren.

Krijg je doorbetaald als je niet kunt werken i.v.m. verkoudheid of overige symptomen?

Verhoging/koorts en verkoudheid zijn symptomen die kunnen wijzen op COVID-19-besmetting. Het is dus van cruciaal belang dat je niet komt werken als je last hebt van deze symptomen, en dat je de werkplek direct verlaat wanneer hiervan sprake is om vervolgens thuis uit te zieken. Als je klachten krijgt binnen 24 uur voordat of nadat je op de werkplek bent geweest, geef dit dan direct door en blijf thuis. Of je doorbetaald krijgt hangt af van je specifieke contractrelatie; zelfstandigen zullen over het algemeen niet worden doorbetaald.

Kun je ontslagen worden als je geen medewerking verleent aan een activiteit die voor jou onveilig voelt?

Relevant is of een bepaalde situatie niet alleen onveilig voelt, maar ook onveilig is. Dat laatste is in het algemeen vast te stellen aan de hand van het protocol en of de daarin voor een specifieke situatie geldende voorzorgsmaatregelen nageleefd kunnen worden. Het is raadzaam aan het begin van een productie alvast het protocol te bespreken met (mogelijke/beoogde) cast en crew. Dit kan leiden tot verschillende mogelijkheden om een situatie aan te pakken. Afhankelijk van de risico’s en keuzes die gemaakt worden is het aan elk individu om al dan niet voor een bepaalde productie te gaan werken.

Is er extra geld beschikbaar voor de draaiperiodes?

Aanpassing van werkwijzen en -situaties om te voldoen aan alle voorzorgsmaatregelen kan leiden tot meerkosten. Daar is de gemiddelde productiebegroting nog niet goed op toegerust. Fondsen en financiers zijn zich ervan bewust dat deze risico’s niet alleen op de productiehuizen kunnen drukken. In sommige gevallen wordt extra budget beschikbaar gesteld om meerkosten (gedeeltelijk) te dekken, bijvoorbeeld door het Filmfonds. Het streven is dat eventuele lasten hiermee (zoveel mogelijk) opgelost kunnen worden en niet op fees voor de werkenden drukken.

Kunnen producenten mij vragen om voor minder te werken om zo extra COVID-19-gerelateerde kosten te dekken?

In principe geldt dat gemaakte afspraken over de hoogte van beloningen niet zomaar gewijzigd kunnen worden. Op dit moment is nog niet te zeggen welke impact de gevolgen van de COVID-19 crisis zullen hebben op tarieven die worden afgesproken ten behoeve van nieuwe producties.

Gaat het wel lukken, audiovisuele producties maken in de anderhalvemetersamenleving?

We stellen nadrukkelijk dat per individuele productie de afweging gemaakt moet worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren. Het vergt in elk geval extra inzet, tijd en investeringen; ook zal de sfeer anders zijn op de werkvloer of set. Ook zal het soms een uitdaging zijn om je te houden aan de in het protocol beschreven voorzorgsmaatregelen. Toch is dat de enige manier om het COVID-19 virus uit te bannen, aan het werk te kunnen (en blijven) en te voorkomen dat het land opnieuw op slot moet. Dat is een verantwoordelijkheid die we samen moeten dragen. Voor jezelf, voor je collega en voor de sector, maar ook voor de samenleving.