COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector


LAATSTE UPDATE: 5 april 2023 | COVID-19 protocol voor de Nederlandse audiovisuele sector, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij audiovisuele producties. Het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen en adviezen om de verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen.

In dit dossier

1. DOCUMENTEN / DOWNLOADS
2. FAQ
3. TOELICHTING
4. VERSIEBEHEER
5. SUMMARY (EN)


1. Documenten / downloads

Actueel COVID-19 Protocol AV-sector
- NL: Protocol versie 11.0, 5 april 2023
EN: Protocol version 11.0, 5 April 2023

• Een uitgebreide toelichting vindt u HIER.

↥ NAAR BOVEN

2. FAQ

a. STRATEGIE
b. TEST- EN ISOLATIEBELEID
c. PUBLIEK
d. REIZEN
e. STATUS EN WERKING PROTOCOL


a. STRATEGIE

Het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen en adviezen om de verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen.

Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?
• Blijf thuis als u ziek bent.
• Overleg bij lichte klachten met uw werk-/opdrachtgever of u thuis kunt werken.
• Vermijd fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje.

Voor iedereen met of zonder klachten geldt:
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Zorg voor goede handhygiëne.

Ventilatie
• Zorg voor goede 24-uurs ventilatie op alle werklocaties.
• Zet ramen open in binnenruimtes waar mensen samenkomen, of zorg dat luchtverversingsinstallaties in gebouwen zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Zorg bij verhoogd besmettingsrisico voor ventilatie zonder hercirculatie.
• Volg minimaal het Bouwbesluit en de landelijke richtlijnen voor de ventilatie van gebouwen.
• Gebruik waar mogelijk CO2-meters om de luchtkwaliteit in verblijfsruimten te monitoren; vermijd CO2-waarden van 1200 PPM of hoger.

Thuiswerken
• Stimuleer hybride werken (combinatie thuis en kantoor). Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling.


b. TEST- EN ISOLATIEBELEID
Met ingang van 11 maart 2023 zijn de overheidsadviezen met betrekking tot testen en isolatie bij (vermoeden van) een coronabesmetting komen te vervallen. Het kabinet heeft daartoe besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT) omdat op dit moment weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Actuele informatie vindt u op: Mijnvraagovercorona.nl


Preventief testen?

Preventief testen wil zeggen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont.
• Er geldt momenteel geen (dringend) advies om gebruik te maken van preventieve tests en/of PCR tests voor personen die betrokken zijn bij opnames.


c. PUBLIEK
Het Sectorplan corona voor de culturele en creatieve sector is specifiek gericht op het veilig ontvangen van publiek. Het omvat preventie- en interventiemaatregelen die zijn gerelateerd aan vier risiconiveaus.

Met ingang van 23 maart 2022 zijn er geen beperkingen meer voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.


d. REIZEN
Controleer altijd het actuele reisadvies en de actuele regelgeving via Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane. Volg adviezen en verplichtingen op. Het reizen naar landen met de kleuren oranje of rood wordt ten zeerste ontraden.


e. STATUS EN WERKING PROTOCOL

Het (naleven van het) protocol blijft voor de audiovisuele productiesector belangrijk, ook nu de ziekte in Nederland niet meer als pandemie wordt aangemerkt. Reguliere productieverzekeringen blijven schade ten gevolge van COVID-19 uitzonderen. Het Nederlands Filmfonds en Cultuur+Ondernemen verzorgen twee garantieregelingen die financiële zekerheid verschaffen bij onvoorziene coronaschade. Beide regelingen stellen naleven van het geldende protocol verplicht. Productiemaatschappijen en mediadiensten kunnen zich via Cultuur+Ondernemen aanmelden voor een van deze garantieregelingen.

De algemene informatiepagina voor beide garantieregelingen voor de audiovisuele sector vindt u HIER:
https://www.cultuur-ondernemen.nl/diensten/garantieregelingen-pandemie-audiovisuele-sector

Wat is de status van dit protocol?

Elke sector is door het kabinet gevraagd zelf een protocol op te stellen, waarin is aangegeven hoe werksituaties en bedrijfsvoering zodanig ingericht kunnen worden dat aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden.
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. De inhoud van dit protocol is afgestemd met het Ministerie van OCW; na vaststelling is het document aangeboden aan het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZK. Een vastgesteld protocol is echter geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Wat betekent het protocol voor mij?

Dit is een generiek protocol, zo opgesteld dat het van toepassing is op de brede AV-sector: van speelfilms en documentaires tot spelletjesprogramma’s en commercials. Omdat het een generiek protocol is moet iedereen te allen tijde zelf (blijven) overwegen wat de RIVM-richtlijnen en het protocol betekenen voor zijn of haar praktijk. Dat zal voor iedereen en per productie, per shoot en ook per werkwijze verschillen. Ga hierover met elkaar in gesprek. Wij raden iedereen aan het protocol zorgvuldig te lezen en na te gaan wat op de eigen werksituatie van toepassing is.

Wat is een Health and Safety Officer (HSO)?

Een HSO is geen (nieuw) beroep, maar een verantwoordelijkheid die iemand op de werkvloer of set toegewezen krijgt door de opdrachtgever. Hij of zij ziet erop toe dat alle werkenden het protocol (zo goed mogelijk) naleven. Dat doet hij of zij in het belang van iedereen om zo een veilige werksituatie borgen.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de set?

Het uitbannen van COVID-19 is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is dus van belang dat iedereen elkaar kan aanspreken wanneer op de set situaties ontstaan die de uitvoering van de in het protocol genoemde maatregelen belemmeren. Als centraal aanspreekpunt fungeert degene die op de set de verantwoordelijkheid van Health & Safety Officer draagt.

Waar of bij wie kan ik terecht als ik zie dat het protocol niet goed nageleefd wordt?

Als de regels overtreden worden is het aan de HSO om – in overleg met crew, cast en producent – maatregelen te nemen en de situatie aan te passen. Daarnaast heeft iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van elkaar. Spreek elkaar om te beginnen vriendelijk aan als je ziet dat het niet (helemaal) goed gaat. Als opnameleider of First AD, de HSO en/of de producent allen de signalen niet serieus opvatten, doe dan een beroep op je beroeps- of brancheorganisatie om het te agenderen.

Krijg je doorbetaald als je niet kunt werken i.v.m. verkoudheid of overige symptomen?

Verhoging/koorts en verkoudheid zijn symptomen die kunnen wijzen op een luchtweginfectie (waaronder COVID-19). Informeer uw werk-/opdrachtgever en blijf thuis als u ziek bent. Overleg bij lichte klachten met uw werk-/opdrachtgever of u thuis kunt werken. Vermijd fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van luchtweginfecties. Of je doorbetaald krijgt hangt af van je specifieke contractafspraken.

↥ NAAR BOVEN


3. Toelichting

Het protocol bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens en na de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen. 

Het COVID-19-protocol biedt de audiovisuele sector richtlijnen om het werk te continueren binnen de geldende voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM. Het protocol op zichzelf biedt nog geen antwoord op alle vraagstukken waarmee de sector te stellen heeft als gevolg van de coronacrisis. Er lopen gesprekken over het dekken van risico’s, mogelijkheden tot afsluiten van verzekeringen en het dragen van meerkosten. Uiteindelijk dient per individuele productie de afweging gemaakt te worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren. De inhoud van het protocol is tevens afgestemd met het Ministerie van OCW; na vaststelling is het document aangeboden aan het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZK.

Werkgroep

Het protocol is opgesteld door een werkgroep in opdracht van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en Nederlandse Content Producenten (NCP). Op dit moment bestaat deze werkgroep uit: Doreen Boonekamp (voorzitter, zelfstandig adviseur), Antoinette Beumer (regisseur, schrijver, director Benelux Scripted Series Netflix), Roel Burgman (zakelijk leider Media VPRO), Nelsje Musch-Elzinga (zakelijk directeur en producent Warner Bros. ITVP Nederland, BlazHoffski Productions B.V & Hollands Licht Producties B.V.), Floor Onrust (producent Family Affair Films / bestuurslid DAFF) en Janneke Slöetjes (zelfstandig adviseur). De werkgroep wordt bijgestaan door juridisch adviseur Hugo Klaassen en de bureaus van producentenverenigingen NAPA en NCP.

Het protocol is tot stand gekomen met steun van het
Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP).

↥ NAAR BOVEN

4. Versiebeheer

Versie 10.0 (10 januari 2023)

Gearchiveerde versie 10.0: Nederlands | Archived version 10.0: English
• In het protocol wordt verwezen naar het Sectorplan corona (aug. 2022), dat op verzoek van de overheid is opgesteld door de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Dit Sectorplan is specifiek gericht op het veilig ontvangen van publiek. Het omvat preventie- en interventiemaatregelen die zijn gerelateerd aan vier risiconiveaus. Op dit moment zijn er geen beperkingen voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties.
• U mag in de 24 uur vóórdat u naar de werklocatie komt geen coronagerelateerde klachten hebben gehad. Wanneer bij uzelf een coronabesmetting is vastgesteld houdt u zich aan de actuele isolatie- en quarantainevoorschriften, ook als u (nog) geen klachten heeft. U vindt deze voorschriften op Mijnvraagovercorona.nl en In isolatie na een positieve (zelf)test.
• Zorg voor goede 24-uurs ventilatie op alle werklocaties. De informatie over ventileren is uitgebreid. ook wordt geadviseerd waar mogelijk CO2-meters te gebruiken om de luchtkwaliteit in verblijfsruimten te monitoren; vermijd CO2-waarden van 1200 PPM of hoger.
• Per 10 januari 2023 geldt voor reizigers uit China met eindbestemming Nederland wel dat zij voordat ze aan boord van het vliegtuig naar Nederland stappen in het bezit moeten zijn van een negatief testbewijs. Daarnaast geldt voor reizigers van en naar China het dringende advies tot het dragen van een medisch mondmasker. Bij aankomst op Schiphol ontvangen reizigers uit China een gratis zelftest.
• Een uitgebreide toelichting vindt u HIER.

Versie 9.2 (23 maart 2022)

Gearchiveerde versie 9.2: Nederlands | Archived version 9.2: English
• Met ingang van 23 maart 2022 vervalt het advies om gebruik te maken van preventieve tests voor personen die betrokken zijn bij opnames.
• Ook vervalt het advies om gebruik te maken van een preventieve PCR-test voor degenen die betrokken zijn bij high risk-situaties, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen met intensief fysiek contact.
• Het isolatie- en quarantainebeleid blijft ongewijzigd.
• Met ingang van 23 maart 2022 zijn er geen beperkingen meer voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties.
• De verplichting om een mondkapje te dragen in en rond het openbaar vervoer vervalt per 23 maart 2022. Alleen op het vliegveld (na de security) en in het vliegtuig blijft de mondkapjesplicht gelden.
• Per 23 maart 2022 vervalt de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengenzone. Reizigers hebben wel een gezondheidsverklaring nodig.
• Een uitgebreide toelichting vindt u HIER.

Versie 9.1 (25 februari 2022)

Gearchiveerde versie 9.1: Nederlands | Archived version 9.1: English
• Vanaf 25 februari 2022 worden nieuwe versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronaregels, als onderdeel van de stapsgewijze heropening van het land. Het protocol is hiermee in overeenstemming gebracht.
• Vanwege de actuele epidemiologische situatie zijn de bepalingen in het protocol met betrekking tot preventief testen als volgt aangepast:
• Voor personen die betrokken zijn bij high-risk situaties wordt nu dringend geadviseerd om preventief te testen door middel van een PCR-test (dit was hiervoor een verplichting).
• Voor alle overige personen die betrokken zijn bij opnames wordt geadviseerd om waar nodig preventief te testen door middel van antigeensneltests, met een aanbevolen frequentie van twee maal wekelijks (dit was hiervoor een dringend advies).
• Een uitgebreide toelichting vindt u HIER.

Versie 9.0 (18 februari 2022)

Gearchiveerde versie 9.0: Nederlands | Archived version 9.0: English (not available)
Vanaf 18 februari 2022 worden verschillende coronaregels (stapsgewijs) aangepast of ingetrokken. Het protocol is hiermee in overeenstemming gebracht. In het protocol zijn ook enkele redactionele veranderingen doorgevoerd. Hiermee hopen we werkenden in de sector nog meer duidelijkheid te bieden. Een uitgebreide toelichting vindt u HIER.

Versie 8.0 (26 januari 2022)

Gearchiveerde versie 8.0: Nederlands | Archived version 8.0: English
Vanaf woensdag 26 januari 2022 mag de culturele sector stapsgewijs de deuren openen en is publiek, zij het beperkt, weer welkom. Voor de audiovisuele productiesector betekent dit:
* Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen onder voorwaarden worden voortgezet.
* Deze werkzaamheden kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
* Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn.
* Het is vanaf 26 januari 2022 onder voorwaarden weer toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties.
De preambule van het COVID-19 Protocol voor de AV-sector is op enkele punten geactualiseerd. Daarnaast wordt in het protocol verwezen naar de actuele quarantainevoorschriften (richtlijn #2) en het dragen van mondkapjes (richtlijn #4), ook is de volgorde van richtlijnen #1-10 enigszins gewijzigd.

Versie 7.1 (15 januari 2022)

Gearchiveerde versie 7.1: Nederlands | Archived version 7.1: English
Vanaf zaterdag 15 januari 2022 worden de Nederlandse beperkingen in bepaalde sectoren en onder voorwaarden versoepeld. De culturele sector blijft echter gesloten.
Voor de audiovisuele sector betekent dit:
* Evenals in de periode hiervoor geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties doorgang kunnen vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het protocol. Deze werkzaamheden gelden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.
* Het is sinds 19 december 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties.
* In de preambule van het protocol is informatie opgenomen over de uitbreiding van de verplichting en het advies om een mondkapje te dragen.
Een toelichting op de aanpassingen vindt u HIER.

Versie 7.0 (19 december 2021)

Gearchiveerde versie 7.0: Nederlands | Archived version 7.0: English
Vanaf zondag 19 december (05:00 uur) gaat Nederland opnieuw in lockdown. Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen in combinatie met de snelle verspreiding van de omikronvariant.
Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook gedurende de lockdown kunnen deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet.
Met ingang van 19 december 2021 is het echter niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties. Een toelichting op de aanpassingen vindt u HIER.

Versie 6.3 (28 november 2021)

Gearchiveerde versie 6.3: Nederlands | Archived version 6.3: English
Vanaf 28 november 2021 geldt een zogenaamde avond-lockdown, met een verplichte sluitingstijd tussen 17:00 uur en 05:00 uur voor horeca, evenementen, niet-essentiële detailhandel, bepaalde dienstverlening aan het publiek, locaties voor de vertoning en beoefening door amateurs van kunst, cultuur en sport.
Er geldt een uitzondering voor professionele kunst- en cultuurbeoefening en andere activiteiten en groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, onder de voorwaarde dat hierbij geen publiek aanwezig is.
Dit betekent dat repetities, het maken van opnamen in de studio of op locatie voor professionele audiovisuele producties, het streamen van voorstellingen en uitvoeringen zonder publiek ook tussen 17:00 uur en 05:00 uur zijn toegestaan.
De extra maatregelen leiden niet tot wijzigingen in het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Wel is de informatie in de preambule van het protocol op enkele punten geactualiseerd. In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie. Een toelichting op de aanpassingen vindt u HIER.

Versie 6.2 (13 november 2021)

Gearchiveerde versie 6.2: Nederlands | Archived version 6.2: English
Vanaf 13 november 2021 zijn aangescherpte coronamaatregelen van kracht. Deze zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen, om zodoende het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook voor wie al volledig gevaccineerd is. De extra maatregelen leiden niet tot wijzigingen in het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Wel is de informatie in de preambule van het protocol op enkele punten geactualiseerd. In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie. Een toelichting op de aanpassingen vindt u HIER.

Versie 6.1 (6 november 2021)

Tijdens de persconferentie van 2 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat extra maatregelen worden ingevoerd vanwege het oplopend aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen van coronapatiënten. Zo wordt het dragen van een mondkapje en het gebruik van het coronatoegangsbewijs op meer plekken verplicht. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook voor wie al volledig gevaccineerd is. Volgende week vrijdag, 12 november besluit het kabinet of maatregelen verder aangescherpt zullen worden. De extra maatregelen leiden niet tot wijzigingen in het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Wel is de informatie in de preambule van het protocol op enkele punten geactualiseerd. In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie.

Versie 6.0 (22 september 2021)

In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie. Een toelichting op de aanpassingen vindt u HIER.

Versie 5.1 (19 juli 2021)

In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie. Een deel van de aanpassingen is ingegeven door gewijzigd overheidsbeleid:
* Sinds 13 juli 2021 is een aantal maatregelen die behoren tot het landelijke openingsplan opnieuw aangescherpt (maximale aantallen publiek, geldigheidsduur negatieve testuitslag bij publieksactiviteiten).
* Per 19 juli zijn de basismaatregelen uitgebreid (ventilatie, thuiswerkadvies).
* Een samenvatting van de (gewijzigde) maatregelen die relevant zijn voor de audiovisuele sector vindt u HIER
Om risico’s op verspreiding van (varianten van) het virus verder te reduceren, krijgt het advies om preventief te testen op de werkvloer meer nadruk. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. In samenhang hiermee wordt geadviseerd het coronatoegangsbewijs (CoronaCheck-app / Digitaal Corona Certificaat) voorlopig nog niet in te zetten ter vervanging van het preventief testen.

Versie 5.0 (26 juni 2021)

* Per 26 juni 2021 is stap 4 van het landelijke openingsplan van kracht. Een samenvatting van de (gewijzigde) maatregelen die relevant zijn voor de audiovisuele sector vindt u HIER. Versie 5.0 van het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen. In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van versie 4.0. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf 1 juli het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (via de CoronaCheck-app) kan worden ingezet om te controleren of iemand negatief getest is, volledig gevaccineerd of hersteld is van een coronabesmetting. Op basis hiervan is het werkenden en publiek toegestaan om op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar te bewegen. Voor personen die betrokken zijn bij high risk-situaties blijft een recente negatieve PCR-test echter verplicht.

Versie 4.0 (5 juni 2021)

Per 5 juni 2021 wordt de derde stap van het openingsplan van kracht. Dat betekent dat verschillende coronamaatregelen stapsgewijs worden losgelaten of aangepast. In de preambule van het protocol is de informatie onder het kopje 'Actueel' aangepast.
* Het is vanaf 5 juni opnieuw toegestaan om publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties. In de preambule is opgenomen welke voorwaarden gelden en hoeveel bezoekers maximaal toegelaten kunnen worden.
* De informatie onder het kopje 'Reizen' is geactualiseerd. Dit heeft onder meer betrekking op de mogelijkheid om opnieuw naar veilige landen te kunnen reizen, de verplichting om bij het (terug)reizen naar Nederland een negatieve COVID-19-testuitslag te kunnen tonen en de quarantaineplicht voor reizigers uit landen die op de lijst van landen met een zeer hoog risico staan.
* Voor de culturele en creatieve sector geldt een uitzondering op de quarantaineplicht voor personen die van of naar Nederland reizen t.b.v. activiteiten van een Nederlandse culturele of creatieve instelling of organisatie, die een meerjarige subsidie ontvangt van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024. Ook subsidie voor audiovisuele producties wordt als meerjarig aangemerkt. U dient wel altijd in het bezit te zijn van een quarantaineverklaring én een uitnodigingsbrief van de betreffende producent, omroep of instelling. Indien van toepassing kunt u ook gebruik maken van de uitzondering voor zakenreizigers.
* De informatie onder het kopje 'Preventief testen' is uitgebreid. Voor personen die betrokken zijn bij high risk-situaties is een PCR-test verplicht. Voor alle overige situaties (low + medium risk) is preventief testen optioneel; hierbij kan gebruik gemaakt worden van (antigeen)sneltests. Er is extra informatie opgenomen over het gebruik van sneltests of zelftests op de werkvloer, en de frequentie waarmee deze ingezet dienen te worden. Het resultaat van een preventieve test heeft een geldigheidsduur van maximaal 48 uur. Zo lang iemand geen klachten ontwikkelt en/of in nauw contact is geweest met een besmet persoon, is dagelijks testen niet nodig.
* In het protocol zijn verwijzingen opgenomen naar het landelijk test- en quarantainebeleid (richtlijnen 7, 8). 
* Ook zijn in het protocol enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, met name om het belang van goede handhygiëne te benadrukken (richtlijnen 14, 30, 36, 37, 40, 44, 45).

Versie 3.6 (8 maart 2021)

* In verband met het verlengen van de lockdown zijn in de preambule de volgende data aangepast (gecursiveerd):
- Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 31 maart 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
- Het dringende advies is om geen reizen te boeken of te maken naar het buitenland tot (ten minste) 15 april 2021, tenzij strikt noodzakelijk.

Versie 3.5 (23 februari 2021)

* In de preambule is een verwijzing opgenomen naar het eigen protocol van de NOS, bedoeld voor werknemers, opdrachtnemers, leveranciers en gasten.
* In verband met het verlengen van de lockdown is in de preambule de volgende datum aangepast (gecursiveerd):
- Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 15 maart 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.

Versie 3.4 (5 februari 2021)

* In de preambule is het advies opgenomen om – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – waar nodig preventief te testen, om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren.
Voor personen die betrokken zijn bij HIGH RISK-situaties – waarbij sprake is van intieme scènes met intensief fysiek contact, zoals zoen- of vechtscènes – is preventief testen verplicht (maatregel 48 van het protocol). Vanwege de hogere mate van betrouwbaarheid dient hierbij preventief getest te worden door middel van een PCR-test.
Voor overige situaties (LOW en MEDIUM RISK) kan gebruik gemaakt worden van een in Nederland gevalideerde sneltest.
Voor het afnemen van preventieve tests op de eigen werklocatie gelden verschillende voorschriften. Zo dient dit plaats te vinden in een afgescheiden ruimte onder verantwoordelijkheid van een arts met een BIG-registratie. De arts deelt de uitslag mee aan de betrokkene. In het geval van een positieve testuitslag maakt de arts aan de betrokkene kenbaar dat deze de set moet verlaten.
- De actuele richtlijnen met betrekking tot testen op de eigen werklocatie zijn opgenomen in de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 van het RIVM.
- Praktische informatie is te vinden op de website https://www.werkgeverstesten.nl/
* In verband met het verlengen van de lockdown is in de preambule de volgende datum aangepast (gecursiveerd):
- Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 2 maart 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
* Onder de aanvullende adviezen is opgenomen dat men bij opnamen op locatie altijd de gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf dient te informeren om onduidelijkheid te voorkomen.

Versie 3.3 (12 januari 2021)

* In de preambule zijn twee data aangepast vanwege het verlengen van de lockdown:
- Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 9 februari 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
- Het dringende advies is om tot (ten minste) eind maart geen reizen te boeken of te maken naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.
* In het protocol is het onderstaande aangepast naar aanleiding van de nieuwe landelijke richtlijn voor middelbare scholen:
- Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling géén 1,5 meter afstand te houden.

Versie 3.1/3.2 (15 december 2020)

Per 14 oktober (22:00 uur) gelden nieuwe, nog verder aangescherpte landelijke maatregelen om de forse toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De overheid spreekt van een 'gedeeltelijke lockdown', met als oogmerk beperking van het aantal contactmomenten en reisbewegingen, strikter naleven van de basisregels en daar strenger op toezien. Ook heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd, waarbij vier risiconiveaus en de daarbij passende maatregelen worden onderscheiden. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hoewel de nieuwe maatregelen een forse impact hebben op het dagelijks leven, is er vooralsnog geen reden om versie 3.1 van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector aan te passen.
Naar aanleiding van de maatregelen per 29 september 2020 is al geconstateerd dat werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames gezien worden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties. In afstemming met het ministerie van OCW is toen besloten om deze constatering op te nemen in de preambule van het protocol.
In de brief die de minister van VWS op 13 oktober aan de Tweede Kamer heeft gestuurd inzake de huidige situatie, de aanvullende maatregelen en de routekaart staat: 'Het kabinet blijft ondersteunen dat voor samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd personen per zelfstandige ruimte open kunnen blijven.'
Ook in de toelichting op de maatregelen per 14 oktober 2020 is duidelijk aangegeven dat ook nu een uitzondering geldt voor het maximale aantal personen in een binnenruimte, voor 'bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte'. Deze uitzondering geldt ook voor buitenruimtes waar geen continue doorstroming is van mensen. De betreffende bepalingen en uitzonderingen hierop vindt u HIER.

Versie 3.1 van het protocol biedt (ten opzichte van versie 3.0) een kleine update in de preambule; deze heeft als doel om onduidelijkheid bij AV-professionals en andere partijen weg te nemen.
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen per 29 september 2020 (18:00 uur), is geconstateerd:
* Werkzaamheden ten behoeve van AV-producties kunnen in principe doorgang vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
* (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.
* Er is op dit moment nog geen noodzaak om het protocol aan te passen. Dat kan anders zijn wanneer het kabinet besluit tot verdere aanscherping van maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen, met grote gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden van AV-producenten. Reden te meer om ervoor te zorgen dat het protocol strikt wordt nageleefd.

Nadat de nieuwe maatregelen een paar dagen van kracht waren, bleek dat bij het filmen op sommige locaties onduidelijkheid ontstond. Het kwam voor dat de eigenaars/beheerders van deze locaties - of de betreffende Veiligheidsregio's - in de veronderstelling verkeerden dat dezelfde regels golden als voor publieksevenementen (waarvoor het maximale aantal personen is teruggebracht tot 30 binnen en 40 buiten). In de toelichting op de maatregelen per 29 september is echter duidelijk gesteld dat er een uitzondering geldt voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden (met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte). Daarnaast biedt naleving van het COVID-19-protocol voor de AV-sector voldoende waarborgen voor een veilige werksituatie. Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van onze sector in gevaar komt doordat de nieuwe maatregelen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, is in afstemming met het ministerie van OCW besloten om bovenstaande constateringen op te nemen in de preambule van het protocol en om daar voor de goede orde aan toe te voegen:
* Werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames worden gezien als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

Daarnaast geldt per 2 oktober 2020 het dringende advies van de Rijksoverheid aan eenieder vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen – en ook bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant. Dit advies is eveneens opgenomen in de preambule van versie 3.1.

Versie 3.0 (1 juli 2020)

1. HIGH RISK | Intieme scènes of scènes met intensief fysiek contact kunnen weer worden opgenomen, mits de betrokken personen tijdens de repetitie- en opnameperiode wél in thuisisolatie blijven én preventief diagnostisch getest worden op COVID-19 (punt 47 en 48). Zie ook de toelichting met betrekking tot preventief testen.
2. MEDIUM RISK | Voor personen die in hun werk geen 1,5 meter afstand kunnen houden én geen beschermende kleding kunnen dragen (zonder dat sprake is van intieme scènes), geldt dat zij tijdens de repetitie- en opnameperiode niet meer in thuisisolatie hoeven te blijven. Voorwaarden zijn dat deze personen geen klachten hebben en dat zij werken in een controleerbare groep met herhaalcontacten (punt 46).
3. TEST BIJ KLACHTEN | Bij gezondheidsklachten wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een COVID-19-besmetting - bijvoorbeeld via de GGD of huisarts, (punt 7 en 8). Zie ook onderstaande, meer uitgebreide toelichting.
4. SCHOONMAAK | Voor het schoonmaken van locaties en gebruiksvoorwerpen is het gebruik van desinfectiemiddelen niet langer vereist. Ga uit van de algemene hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (punt 10, 14, 21 en 37).
5. VERVOER | Voor verplaatsingen kan weer gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, daarbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij gebruik van productie-auto’s hoeft geen plastic afscheiding meer aangebracht te worden, mits vooraf wordt gereserveerd, een gezondheidscheck wordt gedaan en een mondkapje wordt gedragen (punt 22).
6. VIEWINGS | Viewings hoeven niet langer zo veel als mogelijk online georganiseerd te worden (punt 20).
7. AFSTAND | Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden (punt 5).

Versie 2.0 (29 mei 2020)

Toelichting volgt.

Versie 1.0 (18 mei 2020)

Toelichting volgt.


Overige gearchiveerde documenten

Bijlage/Annex

- NL: Indicatieve risico-analysetabel - het document sluit aan bij versie 8.1 van het protocol
- EN: Indicative risk assessment table - the document corresponds to version 8.1 of the protocol

Toolkit COVID-19 AV-sector (DAFF)
In aansluiting op het protocol heeft de Dutch Academy For Film (DAFF) in 2020 een Toolkit ontwikkeld met praktische tips voor op de werkvloer, gericht op drama, commercial en documentaire. Van de Toolkit is ook een (mede door NBF ontwikkelde) handzame app beschikbaar, zodat makers snel en gemakkelijk de tips en tricks kunnen vinden die voor hen relevant zijn.
- NL: Toolkit versie 3.0, 1 juli 2020
- EN: Toolkit version 3.0, 1 July 2020

Toelichting t.b.v. Veiligheidsregio's, gemeenten en toezichthouders
- NL: Brief aan de Veiligheidsregio's inzake de erkenning van werkzaamheden t.b.v. AV-producties als bedrijfsmatige activiteit↥ NAAR BOVEN

5. Summary (EN)

A COVID-19 protocol has been drawn up for the Dutch audiovisual sector, intended for everyone involved in the various types of audiovisual productions. The protocol contains rules of conduct and guidelines relating to hygiene, precautionary and protective measures. These aim to guarantee the safest possible working situation during the COVID-19 pandemic. The protocol was adopted in consultation and with input from the various professional associations and other stakeholders. The content of the protocol has also been coordinated with the Ministry of OCW (Education, Culture and Science); after adoption, the document has been submitted to the Ministries of OCW and EZK (Economic Affairs and Climate). The current version is in line with the current government guidelines.

An English version of the protocol and related documents can be downloaded here.

↥ TOP PAGE